Πολιτική απορρήτου

Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Kanelopoulos Advice που εδρεύει στην οδό Αν. Παπανδρέου 156 Γλυφάδα 165.61 είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Η Kanelopoulos Advice σέβεται την εμπιστευτικότητα και μεριμνά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται. Τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάσσονται με ασφάλεια και η επεξεργασία τους διέπετε από τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ακολουθούν πληροφορίες για την επεξεργασία των δεδομένων σας από την Kanelopoulos Advice.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Kanelopoulos Advice.

Η Kanelopoulos Advice συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για να υλοποιηθεί η ενέργεια ή η υπηρεσία που έχετε ζητήσει.  Tα προσωπικά δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί είναι τα ακόλουθα:

• Δεδομένα Ταυτοποίησης, π.χ. όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης

• Δεδομένα Επικοινωνίας, π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου/ αλληλογραφίας, αριθμοί τηλεφώνου

• Δεδομένα Ασφάλισης, π.χ. δεδομένα απαραίτητα για τη σύναψη και διαχείριση της ασφαλιστικής σύμβασης, (π.χ. σε σχέση με την οικονομική/ περιουσιακή κατάσταση, επενδυτικούς/ αποταμιευτικούς στόχους, δεδομένα υγείας, δεδομένα για οδηγική συμπεριφορά)

• Δεδομένα Διακανονισμού, π.χ. δεδομένα απαραίτητα για τη διαχείριση των απαιτήσεων από ασφάλιση που εμπεριέχονται στην αίτηση καταβολής αποζημίωσης/ εξαγοράς/ καταβολής ασφαλίσματος ή σε συνοδευτικά αυτής έγγραφα/ δικαιολογητικά ή σχετίζονται με αυτήν

• Δεδομένα Περιήγησης, δεδομένα που σχετίζονται με τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπο της Kanelopoulos Advice

Σκοπός και  νομική βάση της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας

H Kanelopoulos Advice συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους κατωτέρω σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

• Την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων, την επικοινωνία με εσάς, την εξυπηρέτησή σας, την παρακολούθηση των συναλλαγών της με εσάς, τον διακανονισμό απαιτήσεων και την καταβολή ασφαλιστικών αποζημιώσεων, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ασφαλιστήριου συμβολαίου.

• Την πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών παρέχοντας προσφορές ασφάλισης προσαρμοσμένων στις ανάγκες σας, τη διεξαγωγή ερευνών αγοράς/ικανοποίησης από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και τους παρόχους/συνεργάτες μας, την ανάλυση της πελατειακής της βάσης, κατόπιν συναίνεσης σας ή με βάση το έννομο συμφέρον της Kanelopoulos Advice.

• Την κατάρτιση του προφίλ σας και την ένταξη σας σε μια ομοιογενή κατηγορία κινδύνων για τη λήψη απόφασης σχετικά με την παροχή ασφάλισης και τον υπολογισμό του κατάλληλου και αναλογικού για εσάς ασφαλίστρου, στο πλαίσιο εκπλήρωσης νομίμων υποχρεώσεων της Kanelopoulos Advice που πηγάζουν από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της Τράπεζας της Ελλάδας.

• Την πρόληψη και διερεύνηση των εγκλημάτων της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, της απάτης και γενικότερα τη συμμόρφωση της Kanelopoulos Advice με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε  ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Παροχή Συγκατάθεσης

Για τη συλλογή από την Kanelopoulos Advice ευαίσθητων προσωπικών σας δεδομένων, είναι απαραίτητη η ρητή  συγκατάθεσή σας η οποία θα σας ζητηθεί κατά την διαδικασία της ασφάλισής σας.

Η μη παροχή συγκατάθεσης ή των απαιτούμενων στοιχείων, καθώς και η τυχόν άρση της συγκατάθεσής σας στο μέλλον ή η διαπίστωση ύπαρξης ανακριβών ή αναληθών δηλώσεών σας κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου υγείας θα παρέχει στην Kanelopoulos Advice το δικαίωμα είτε άρνησης σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης είτε καταγγελίας της ασφαλιστικής σας σύμβασης με άμεση αναδρομικά εξ αρχής ακύρωσή της, καθώς και άρνησης της εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσής της που απορρέει από την ασφαλιστική σύμβαση.

Σε κάθε περίπτωση σας θυμίζουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς βέβαια να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση του ασφαλιστηρίου σας, διότι με την ανάκλησή σας καθίσταται αδύνατη για την Kanelopoulos Advice η λειτουργία και η εκτέλεση της ασφαλιστικής σας σύμβασης.

Η Kanelopoulos Advice μπορεί να επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενός παιδιού βάσει συγκατάθεσης, εφόσον έχει λάβει τη ρητή συγκατάθεση του γονιού ή κηδεμόνα τους.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Η Kanelopoulos Advice δεν πουλά τα προσωπικά σας δεδομένα. Πρόσβαση έχουν οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Kanelopoulos Advice στα πλαίσια των καθηκόντων τους. Τα δεδομένα σας διαβιβάζονται σε τμήματα που είναι αρμόδια για την ανάληψη του κινδύνου, για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ασφαλιστηρίου σας, για την αποζημίωσή σας, καθώς και για τη συμμόρφωση της Kanelopoulos Advice με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε  ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η Kanelopoulos Advice στο πλαίσιο των σκοπών που περιγράφονται ανωτέρω μπορεί να διαβιβάσει κάποια προσωπικά δεδομένα σε τρίτα μέρη, τα οποία πληρούν ομοίως υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων, όπως:

• σε άλλες (αντ)ασφαλιστικές εταιρίες έπειτα από υποβολή νόμιμου αιτήματος,

• στη μητρική εταιρεία ή σε άλλη εταιρεία εντός Ε.Ε. που ανήκει στον ίδιο όμιλο στον οποίο υπάγεται η Εταιρεία. Η εν λόγω διαβίβαση δεν αφορά δεδομένα ειδικών κατηγοριών,

• σε δημόσιες / δικαστικές αρχές, στο βαθμό που επιβάλλεται από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα ή εφόσον οφείλει να υποβάλλει αναφορά με τα εν λόγω στοιχεία χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση,

• στην Υπηρεσία Στατιστικής των Ασφαλιστικών Εταιριών (αρχείο Υ.Σ.Α.Ε.) της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος,

• σε συνεργαζόμενους με την εταιρεία παρόχους στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας της ασφαλιστικής σύμβασης, όπως ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, παρόχους υπηρεσιών υγείας, φύλαξης και διαχείρισης αρχείων, υπηρεσιών βοήθειας, υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, δικηγόρους, ερευνητές ή πραγματογνώμονες,

• στον συμβαλλόμενο της ασφαλιστικής σύμβασης, ο οποίος έλκει δικαιώματα από αυτή.

Σε περίπτωση διαβίβασης των Προσωπικών σας Δεδομένων εκτός Ε.Ε., η Kanelopoulos Advice διασφαλίζει ότι η διαβίβαση αυτή θα πραγματοποιηθεί μόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλων εγγυήσεων, δηλαδή είτε η τρίτη χώρα θα παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων με βάση απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε θα έχουν υπογραφεί οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της Ε.Ε.

Επίσης, η Kanelopoulos Advice στο πλαίσιο της συμμόρφωσής της με τους κανόνες της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο φορολογικό τομέα, όπως αυτοί απορρέουν από διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας κυρωθείσες με ελληνικό νόμο, ενδέχεται να προβεί σε διαβίβαση προσωπικών σας δεδομένων στην αρμόδιες εθνικές αρχές προκειμένου να προωθηθούν στις αντίστοιχες αρχές τρίτων χωρών.

Επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing)

H Kanelopoulos Advice, συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται δεδομένα σας για τη διενέργεια στοχευμένων δραστηριοτήτων marketing ή εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της, εφόσον έχετε συναινέσει για το σκοπό αυτό.
Για την επίτευξη των παραπάνω, ενδέχεται να διαβιβαστούν δεδομένα σας σε συνεργαζόμενες εταιρίες ερευνών και εταιρίες προωθητικών ενεργειών.
Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή σε αυτή την επεξεργασία μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην αρμόδια Διεύθυνση/ Υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της Εταιρείας με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω στην παράγραφο «Δικαιώματα που αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα».

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η Kanelopoulos Advice σέβεται και προστατεύει το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων. Κατά την επεξεργασία τους λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, αλλοίωση, τυχαία απώλεια, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Χρονικό διάστημα διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η Kanelopoulos Advice συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα:

• για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκτέλεση του συμβολαίου και της άσκησης των εκατέρωθεν αξιώσεων που απορρέουν από αυτό, καθώς και της συμμόρφωσης της Εταιρείας με νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις, και

• μέχρι πέντε (5) έτη σε περίπτωση μη σύναψης της ασφαλιστικής σύμβασης εκτός εάν εκκρεμεί δικαστική διένεξη πέραν των ως άνω χρόνων επεξεργασίας και μέχρι την περαίωσή της με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Δικαιώματα που αφορούν τα Προσωπικά Δεδομένα

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

• το δικαίωμα πρόσβασης, προκειμένου να ενημερωθείτε ποια δεδομένα σας επεξεργάζεται η Kanelopoulos Advice, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους,

• το δικαίωμα διόρθωσης, προκειμένου να διορθωθούν λάθη, ανακρίβειες  και ελλείψεις των δεδομένων σας,

• το δικαίωμα διαγραφής, προκειμένου να διαγραφούν τα δεδομένα σας από τα αρχεία της Kanelopoulos Advice

• το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, σε περίπτωση που έχετε ασκήσει το δικαίωμα της εναντίωσης και η απόφαση εκκρεμεί και σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον αρχικό σκοπό αλλά για νομικούς λόγους δεν μπορούν ακόμη να διαγραφούν,
• το δικαίωμα φορητότητας, προκειμένου να παραλάβετε τα δεδομένα σας από την Kanelopoulos Advice και να τα  διαβιβάσετε σε τρίτον,

• το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς της σύμβασης ασφάλισης, ανακαλώντας την συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, αυτό θα οδηγήσει σε λήξη της σύμβασης ασφάλισής σας και σε μη κάλυψή σας, καθώς η σύμβασης ασφάλισης δεν είναι δυνατή χωρίς την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων προϋποθέτει  την υποβολή έγγραφης αίτησης στην Εταιρεία (αρμόδια Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων), είτε αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@kanelopoulos@advice.gr, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Αν. Παπανδρέου 156 Γλυφάδα 165.61, υπόψη της αρμόδιας Διεύθυνσης.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, η Εταιρεία θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. Eάν εξαιτίας της πολυπλοκότητας ή του πλήθους των αιτημάτων, αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, η προθεσμία επεκτείνεται για άλλους δύο μήνες κατόπιν ενημέρωσής σας.

Χρήση Cookies και Google Analytics

Η Kanelopoulos Advice χρησιμοποιεί cookies στον ιστότοπο της για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, προκειμένου να εξατομικευτεί η επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα της, να βελτιωθεί το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, στατιστικούς σκοπούς, καθώς και λόγους προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing). Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την πολιτική cookies.

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων σας μπορείτε να απευθυνθείτε εγγράφως στην αρμόδια Διεύθυνση/ Υπεύθυνο για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της Εταιρείας είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στο σύνδεσμο: www.kanelopoulos-advice.gr/epikinonia, είτε αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@kanelopoulos-advice.gr, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Αν. Παπανδρέου 156 Γλυφάδα 165.61, υπόψη της αρμόδιας Διεύθυνσης.
Σε κάθε περίπτωση δικαιούστε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

© 2024 Kanelopoulos-advice.gr | Designed by antoramf